Замість епіграфа:
Омо́німи (від дав.-гр. ὁμός — «однаковий» + ὄνομα — «ім’я») — це слова , які однаково звучать та пишуться, але мають різне значення.


Я малювала “Американський щоденник”для подорожувальників, що замість сувенірів збирають історії.


Фестиваль проходить 15 років, вже двічі був у Нью-Йорку, але у нас про нього не чув майже ніхто.


5 речень, які допоможуть зібрати презентацію, написати план виступу або лист, що зрозуміють всі

Я пропоную почати лише з однієї книжки та готового рецепту розповіді, яка буде зрозуміла.

Masha

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store